Privacy Verklaring

Over Versluis
Versluis is een advies bureau welke adviseert bij nieuwbouw en onderhoud. Versluis biedt diverse diensten aan, waarvan Bouwkundig advies, Bewonersbegeleiding, Slim onderhoud en Slim duurzaam de voornaamste zijn.

Bij Versluis staat de mens centraal. Werken vanuit je kracht, werken vanuit wie jij bent. Werken voor mensen die ontzorgd willen worden en die ook genieten van mensen die plezier hebben in wat ze doen. Natuurlijk moeten we ons gezond verstand gebruiken en daarmee zorgdragen voor de privacy van onze opdrachtgevers. Middels deze privacy verklaring willen wij graag openheid geven in onze omgang met persoonsgegevens.

Onze contactgegevens:
Adres        : Wattstraat 16, 2171 TR Sassenheim
Telefoon  : 0252-343640
Email         : info@versluisgroep.nl

Artikel 1. Welke gegevens verwerken wij?
1. Versluis verwerkt de volgende persoonsgegevens:
- Contactgegevens, zoals naam, adres, telefoonnummer en emailadres;
- Zakelijke financiële gegevens, zoals Bankrekeningnummers;
- Persoonlijke financiële gegevens: Evt. schuldenlast bij Vereniging van Eigenaren.
- Gegevens van werknemers;
- Gegevens van sollicitanten.
2. Persoonsgegevens voor zover deze verreist zijn voor aanbestedingsprocedures (volgens de aanbestedingswet 2012):
- Uniform Europees Aanbestedingsdocument;
- Gegevens over eventuele strafrechtelijke feiten en/ of fraudeaspecten;
- Overige gegevens voorvloeiend uit in de aanbestedingswet vermelde uitsluitingsgronden en/of selectiecriteria.
 
Artikel 2. Doelen van de verwerking van gegevens
1. Wij verwerken gegevens tenminste met een van de volgende doeleinden:
- Het beheren en uitbreiden van ons klantenbestand;
- Het uitvoeren van werkzaamheden zoals overeengekomen met de opdrachtgever;
- Het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
- Het versturen van nieuwsbrieven of informatie van specifieke aard;
- Het verzamelen van informatie d.m.v. enquêtes, ten behoeve van statistische doeleinden;
- Het verzamelen van gegevens t.b.v. personeelsadministratie.
 
Artikel 3. Rechtsgronden voor verwerking van gegevens
 1. Wij gebruiken tenminste een van de volgende gronden voor de verwerking van persoonsgegevens:
- De uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, welke door de opdrachtgever is gegeven om gegevens voor contractueel overeengekomen doeleinden te verwerken;
- Uitdrukkelijke gegeven toestemming om gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden;
- Hetgeen bepaald in de overeenkomst van toepassing verklaarde algemene voorwaarden;
- Het kunnen voldoen aan een uit de wet voortvloeiende verplichting of bepaling.
 
Artikel 4. Opslag en bewaartermijn van persoonsgegevens
1. Wij bewaren persoonsgegevens alleen zolang en voor zover deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van werkzaamheden en onze bedrijfsvoering.
2. Persoonsgegevens worden bewaard zolang de overeenkomst tussen opdrachtgever geldend is of gedurende er een wettelijke bewaartermijn voor Versluis geldt.
3. Indien een overeenkomst eindigt verzoeken wij de opdrachtgever een keuze te maken in:
a. Versluis verzoeken, voor zover mogelijk, de verzamelde persoonsgegevens over te dragen aan de opdrachtgever;
b. Versluis te verzoeken de verzamelde persoonsgegevens te vernietigen.

Artikel 5. Informatie, wijziging en bezwaar
1. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), zijn diverse rechten voor betrokkenen opgenomen:
- Het recht op inzage (art. 15 AVG);
- Recht op rectificatie (art. 16 AVG);
- Recht op vergetelheid (art. 17 AVG);
- Recht op beperking van de verwerking (art. 18 AVG);
- Recht op dataportabiliteit (art. 20 AVG);
- Recht op bezwaar (artikel. 21 AVG).
2. Indien betrokkene van bovenstaande rechten gebruik wilt maken, kan er direct contact worden opgenomen met Versluis.

Artikel 6. Beveiliging van persoonsgegevens
1. Versluis heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beveiligen zoals:
- Back-up en herstelprocedures;
- Beveiliging van netwerkverbindingen;
- Veilige wijze voor het opslaan van gegevensbestanden;
- Toegewezen bevoegdheden aan bepaalde personen;
- Geheimhoudingsverklaringen.

Artikel 7. Verstrekken van gegevens aan derden
1. Persoonsgegevens worden niet zomaar verstrekt aan derde partijen, zonder dat daar vooraf schriftelijke toestemming voor wordt gegeven.
2. Versluis mag gegevens verstrekken indien Versluis verplicht is om op grond van een dwingendrechtelijke regelgeving gegevens te delen met of te verstrekken aan derden.
3. Gegevens worden nooit verstrekt aan partijen welke werkzaam zijn in een land buiten de EU.
4. Externen partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken. Dit wordt vastgelegd in schriftelijke overeenkomsten.

Artikel 8. Categorieën van ontvangers
1. Ten behoeve van de bedrijfsvoering en de verleende diensten, verstrekt Versluis persoonsgegevens mogelijk aan de volgende personen of partijen:
- Directeur-aandeelhouder Versluis;
- Medewerkers van Versluis;
- Onderaannemers van Versluis;
- Externe partijen die gegevens onder onze zeggenschap en verantwoordelijkheid verwerken, zoals onze ICT—dienstverlener;
- Personen en instanties die op grond van een wettelijke verplichting geïnformeerd moeten worden.

Artikel 9. Klachtrecht
1. Indien er een klacht bestaat over de wijze waarop Versluis persoonsgegevens verwerkt of omgaat met privacy rechten, kan er inzake deze klacht direct contact worden opgenomen met Versluis.
2. Klachten kunnen ook worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.